Bobodoran Sunda

Budak Angkot

Dina hiji poe, aya ibu-ibu numpak angkot bari ngangais budak. tapi tisabareng naek angkot, eta budak teh teu eureun ceurik wae,

tayohnamah eta budak teh hayangeun nyusu tapi indungna eraeun da puguh angkot teh pinuh, tuluy wae ku indungna di beberah sina repeh, tapi eta budak kalah beuki tarik ceurikna teh.nya akhirna mah indungna ngelehan era era oge susuna dikaluarkeun tuluy di asongkeun kabudakna bari tuluy dirungkupan ku samping.

teu kosi lila eta budak kaluar nolol tina samping bari pok ngomong ka penumpang sejena “ngalaleueut a ……”

Sent byasep dian nuryadien on Feb 4th, 2009

Sendal Kuring

Di hiji poe jum’at saberes jum’atan, si ucok (orang batak nu karek pindah k bandung) ambek-ambekan da sendalna leungit,, si ucok nanya ka barudak nu keur nongkrong,,

Si Ucok: “Heh kau barudak,, ninggali sendal kuring teu??”
Barudak: “Sendal nu kumaha bang??”
Si Ucok: “Eta sendal nu karek meuli bieu isuk-isuk”
Barudak: “Wah teu apal bang”

Datang Pa Haji nu karek kaluar ti Mesjid, di tanya oge ku si ucok…

Si Ucok: “Pa Haji, sendal kuring leungit pa haji”
Pa Haji: “Pahili meureun bang”
Si Ucok: “Bah..! Siapa pula eta pa hili?? Wah kudu di bantai ku kuring..!”
Pa Haji: “Eh si abang, Pahili teh Pagentos”
Si Ucok: “Bah..! Duaan jeung si Pa gentos??? Wah duanana ku kuring rek di bantai..!”
Pa Haji: “Aduh di bejaan teh teu ngarti-ngarti, pa haji uwih ahh…Assalamualaikum..”
Si Ucok: “Bah..! Rek kamana Pa Haji?? Sendal kuring kumaha ieu??”

Sent bydiCky uChULL on Feb 14th, 2009

TKI di Arab Saudi

kacaritakeun dihiji lembur aya hiji pamuda nu kakara balik jadi TKI di arab saudi, kabejakeun si eta pamuda teh mawa babawaan loba pisan keur oleh-oleh jang pamajikana dilembur, tayohna mah eta beja teh kadengeeun ku bangsat anu geus biasa ngaranjah eta lembur, panjang carita eta bangsat teh geus siap-siap erek ngajorag imah TKI tea engke peuting.

kacaritakeun eta bangsat teh geus ngadakom dina kenteng nunguan nu boga imah sare, sanggeus lila di tungguan nu boga imah teh can sare wae kadon hayeuh ngobrol terus sosonoan dapuguh geus lila tea teu panggih.

sibangsat geus teu kuat cangkeuleun nungguan bari ngadedengekeun nuboga imah, bari pok salakina ngomong ka pajikan na salakina: euh nyi meni liket asa ketan kieu. ceuk salakina…

pamajikan na seuri bari ngarangul… ngadenge kitu sibangsat anu geus lila nungguan beuki keuheul wae atuh, jrut manehna turun tina suhunan bari pok ngomong “oncoman we sakalian ajig….bari dirigdig lumpat si bangsat teh. teu kosi lila eta bangsat teh balik deui bari ” jedak…najong bilik manehna ngomong deui dasar ulen siah… dirigdig deui we eta sibangsat teh lumpat

Sent byasep dian nuryadien on Feb 4th, 2009

Kacang Hejo

Hiji peuting si aki jeung si nini keur ngalobrol di kamar memeh sare.

Aki : “Nini urang teh geus karolot,aki rek menta dihampura bisi aya kasalahan ka Nini”

Nini : “Ih aki sarua nini oge, urang silih hapura we atuh umur mah saha nu nyaho.”

Aki : “Sukur atuh ari nini rek ngahampura ka aki mah,sabab aki teh pernah salingkuh ka nini”

Nini : “Kutan jeung saha aki?”

Aki : “Eta jeung Si Edah tukang lotek tea,terus jeung Si Emeh anak Mang Sarkawi,malah jeung Si Icih oge nu dilebak ngalaman.”

Nini : “Nya ari aki geus ngaku mah bari jeung ngarasa kaduhung teu nanaon ki dihampura,tapi nini oge sarua geus pernah salingkuh.”

Aki : “Ari nini jeung saha?”

Nini : “Ari nini mah mun geus salingkuh teh sok neundeun kacang hejo dia toples”

Aki : “Toples nu di dapur nini?”

Nini : “Enya aki,nu dina toples mah sesana pan anu sakeler mah beak dibubur.”

Aki : “????????!!!??”

Sent byAde Sujana on Apr 25th, 2009

Terjun Make Payung

Kacaritakeun Solihin budak anu butut boga babaturan ngarana Ii nu kasep jeung Ginda nu super cool. Di hiji waktu barudak nu tilu eta ulin ka tempat latihan TNI angkatan udara terjun payung.

Ii : “heh ihin, abi rek nanya ka maneh. Majar maneh teh pinter lin?”

Solihin : “rek nanya naon maneh? Naon wae pertanyaannana pasti ku kuring mah ka jawab.” ( sabari masang wajah anu balaga. Padahal mani geuleuh gaya na teh)

Ginda : “bener hin maenya the master teu bisa ngajawab” (bari semu ngaledek)

Solihin : “heueuh bener”

Ii : “kieu hin, urang rek nanya. Mana nu bener ? “terjun payung teh terjun make payung” atawa “terjun payung teh terjun make pa” “sok jawab mana nu bener. Kapanan maneh teh pinter”

Ginda : “sok hin jawab. Ulah lobah mikir”

Solihin : “gampang atuh eta mah. Nya nu bener mah atuh terjun payung teh terjun make payung. Kumah benerteu?”

Ii + ginda: “wah ihin, maneh bener pisan. Bener bener bener goblok gebloh teu katulungan matak ge sakola meh rada ngarti seutikmah”(sabari seuri cacarawakan)

Solihin : “naha uing salah kitu”(sabari mikir)

Ginda : “geus ayeuanamah, supaya maneh yakin mana jawaban nu bener. Ayeuna urang terjun payung. Maneh terjunna make payung. Urang jeung si ii make parasut”

Solihin : “hayu. Ke keheula lamun urang terjun tina kapal atuh meureun koid””
Ii + ginda: “pikiran we olangan. Da moal nyaho ari can di ajaran mah”

Solihin : “?@#??!%%!#~`”

Sent byCi Kakaban on May 10th, 2009

Kodok Bangkong

Mang Juned poe eta kadatangan tamu dulurna pak Kosim ti Jakarta, kabeneran manehna jeung pak Kosim boga budak saumuran kira-kira 5 taunan.

basa mang Juned keur ngobrol jeung pak Kosim di teras imah, anakna keur uplek maen koleci jeung anak pak Kosim. Keur anteng maen koleci, ujug-ujug gejlo weh aya bangkong luncat ka deukeut barudak nu keur maen koleci, atuh barudak teh rareuwaseun.

Anak mang Juned: “Ih, awas aya bangkong, aya bangkong”

Anak pak Kosim : “Idih, ada kodok, ada kodok”

Anak mang Juned: “Yeeh, tong di kodok, geuleuh”

Atuh mang Juned jeung pak Kosim nu ngadengekeun sing cakakak

Sent byErwin Abuadia on Apr 30th, 2009

Poe Jumaah

Isak : “Rus, ari ayeuna poe naon?”
Rusdi : “Poe Kemis”
Isak : “Ari isukan”?
Rusdi : “Poe Jumaah”
Isak : “Ari geus Jumaah?”
Rusdi : “Nya balik atuh Sak, piraku cicing wae di mesjid”.
Isak : “Pinter geuning Rusdi mah.”
(Rusdi jeung Isak tingserengeh, dibaturan ku nu maca)

Sent byZamzam Alit on Nov 11th, 2008

SeMeSan

Pasosore jang Imat ngahajakeun ulin ka Si Nana sobatna. Kasampak di imah Si Nana aya Ninina keur ngawangkong di hareup bari ngawedang kopi hideung jeung seupan sampeu anyar nyait tina panyeupanan, panas tur ngebul keneh.

Jang Imat nyampeurkeun tuluy nanya ka ninina si Nana.

Imat, “Punten Ni, ari Nana aya di ompok deh?”

Nini, “Aya bieu mah di tukang keur semesan sosoranganan wae handapeun tangkal kopo.”

Imat, “Haaarr…ari nini, piraku maen batminton sosoranganan?”

Nini, “Lain keur batminton, tapi keur semesan, eta geuning nu sok dipencetan ku indung leungeun make hempon.”

Imat, “Oohh…sanes semesan atuh Ni, tapi SMS-an eta mah. Kunaon dipencetana ku indung leungeun henteu ku cinggir nya Ni?”

Nini, “Bieung ah, teu nyararaho kuring mah.”

Imat, “Ari cinggir mah paranti meresihan rorompok korong.”

Nini, “Nurustunjung siah, kuring keur ngawedang yeuh!”

Imat, “He-he, punen Ni, heureuy. Mangga atuh, rek ka tukang nyampeur si Nana, bisi kumaha onam..!”

Nini, “Nos! Kaditu sampeurkeun bege!”

Sent byZamzam Alit on Oct 25th, 2008

Nuntut Elmu

Hiji poe Bu Mirna guru SD kelas lima keur nerangkeun hal kawajiban nuntut elmu. Sanggeus nerangkeun tuluy Bu Mirna nanya ka barudak kelas lima.

Bu Mirna, “Barudak, ari nuntut elmu teh kawajiban saha? Naha kawajiban Ibu atawa maneh?”

Barudak, “Maneeehh……!” Ceuk barudak saur manuk.

Bu Mirna baeud.

Sent byZamzam Alit on Oct 24th, 2008

Beakeun Bahan

Dina hiji mangsa Pa ulis indit ka Rumah sakit,maksudna nek ngoprasi anakna anu suing, sabab cek beja ti bupati aya program Operasi biwir suing masal,

Enya we pas tepika rumah sakit geus ngantri anu rek operasi, selang 5jam kakara ka giliran anak pa Ulis,”sok canak putra na pa kalebet”cek Dokter, selang 1jam geus beres, “beres dok?” cek pa ulis, “muhun pa,antosan 3 mingon nembe prbana di laan nya pa”saur dokter, leos weh pa ulis mulih.

Selang samingu budak na pa ulis ngadu cenah aya nuaneh, sabab tiap anak pa ulis kiih(kahampangan) eta biwirna ngadadak enyar enyur ngageter, pa ulis reuwas.

Isukna pa ulis langsung gura giru ka rumah sakit nek ngontrog dokter, pas geus paadu hareupan langsungwe pa ulis ngadu masalahna, ” pa Dokter kunaon putra abdi teh biwirna jadikieu? ” cek pa ulis, “nakumaha kitu pa.!”

Dokter bingung, “kieu pa kunaon tiap putra abdi kahampangan biwirna enyar enyur ngageter?”, jawab dokter “o… Punten pa kumargi, bahan kange nambal biwir putra bapa seep, nya kuabdi di gentos ku daging gagaduhan sapi anu awewena.”..”o… Paingan atuh, kabitaeun meren…”

Sent byBadru Zaman on Oct 6th, 2008

2 X 2 = 0

Basa dina pelajaran matematika SD,

Guru : “Opat tambah dua sabaraha Nang?”

Unang : “Genep Pa”

Guru : “Alus, ari lima dikurang dua sabaraha Ti?”

Tuti : “Tilu..”

Guru : “Bener… ari dua dikali dua sabaraha Lih?”

Olih (bari luak-lieuk) : “Seep Pa Guru ….”

Guru : “Naha bisa kitu Lih ?”

Olih : “Muhun pami tangkal sampeu dua dikali duanana nya seep we…”

Guru : “??!!”

Sent byMohamad Yusman on Sep 30th, 2008

TARAJE teh NTAR AJE...

Jang Dodo keur nembok sumur di perkampungan orang Betawi. Meureun rada malaweung, na atuh ujug-ujug gejebur ..!! Jang Dodo tigejebur ka sumur bari ngagorowok tulung-tulungan.

Ngadenge aya nu tulung-tulungan, si orang Betawi nyampeurkeun nu maksudna rek nulungan Jang Dodo.

Jang Dodo : ” Taraje…!!! taraje …!!! “, maksudna menta disodorkeun taraje kahandap.

Orang Betawi bingungeun bari leos indit deui, sangkaan manehna mah TARAJE teh NTAR AJE…. yeeee

Sent byMohamad Yusman on Sep 4th, 2008 Rating: 2.83 (6 votes)

GIGITEKAN

Mang Asep urang kampung bau lisung ngumbara ka Jakarta jadi tukang bangunan. Hiji waktu manehna datang ka dokter gigi cenahmah nyeri huntu.

Dokter Gigi : “Kenapa giginya mang..?”

Mang Asep : “Gigi saya koropok, cabut saja Dok”

Dokter Gigi : “Coba buka mulutnya…”, si dokter teh bari terus mariksa huntu Mang Asep. Beres dipariksa terus huntu Mang Asep dicabut bari getih kaluar tina gusina. Tuluy si Dokter teh nyelapkeun kapas kana huntu Mang Asep nu masih getihan.”

Dokter Gigi : ” Gigi tekan…”

Mang Asep kalahka ngagual geolkeun bujurna kawas Inul keur ngebor…..dikirana sina GIGITEKAN

Dokter Gigi : ” ..??%@%& …”

Sent byMohamad Yusman on Sep 4th, 2008

BUDAK  BOLOHO

Si Encep budak kelas opat SD keur gundem catur jeung bapana.

Encep : “Pa, Encep enjing bade ulangan Matematika. Pami Encep kenging peunteun 10, bapa bade masihan naon ka Encep?”
Bapa : “Bapa bade masihan duit saratus rebu..!”
Encep : “Alim ah saratus rebu mah, sarebu wae nya, Pa?”
Bapa : “Naha, Cep?”
Encep : “Saratus rebu mah cape ngetangna..”

Sent byZamzam Alit on Jul 29th, 2009

NGAWULANG di SD

Aya saurang ibu-ibu tumpak angkot, tina dandanana mah siga guru SD eta teh, diuk na angkot di hareup gigireun supir. Bari ngadagoan angkotna pinuh, supir tuluy nanya ka ibu-ibu eta.
Supir : “Dupi ibu ngawulang di SD?”
Bu Guru : “Muhun”
Supir : “Ngawulang Seni…?”
Bu Guru : “Sanes”
Supir : “Agami…?”
Bu Guru : “Sanes…”
Supir : “Ngawulang naon atuh..?”
Bu Guru : “Ngawulang Bahasi….!”
Supir : “Ooo…hh..!” Ceuk supir bari nincak gas.

Sent byZamzam Alit on Jul 1st, 2009

BAU EUN

Ceuk beja Nyi Uti sok salingkuh jeung si Udin, tatangga sakaligus mantan kabogohna, lamun salakina keur gawe di Jakarta. Padahal salakina Nyi Uti sakitu galakna, tukang mabok tukan nyabok, pokona sagala dikobok.

Hiji waktu Mang Usep, salakina Nyi Uti, rek indit deui ka Jakarta tapi hatena serba teu ngeunah, sieun pamajikan nana salingkuh. Untung otakna encer, menang akal jang nangkal supaya pamajikanna teu salingkuh.

Mang Usep tuluy ngagambar gajah dina pingpingna Nyi Uti pake spidol. Hulu gajah persih dina pingpingna, tapi gambar tulalena nyanghareup kana bobogaan Nyi Uti. Pikiran Mang Usep, lamun eta gambar kahapus artina pamajikan nana geus salingkuh.

Saenggeus ngagambar Mang Usep pamit rek gawe ka Jakarta, pamajikan nana ceurik pura-pura sedih, nutupan kabungah, na jeuro hate geus hayang geura salingkuh. Meuren geus sajam, salakina indit, si Udin geus dikamar Nyi Uti.

Tapi teulila kadenge salakina balik deui, ngetok panto bari jojorowokan. Si Udin rewas, tuluy kabur liwat dapur paranti jalan kabur. Tinggal Nyi Uti bingung, rurusuhan ngagambar tulale gajah nu grus kahapus basa tadi salingkuh, tapi gambar tulalena jadi rubah, lain nyangharap kana anuna malah ngulampreh kahandap.

Saeunggeus panto di buka, buru-buru Mang Usep mariksa pingpingna Nyi Uti, panasaran. Atuh sakitu jamotrotna bari nyentak Nyi Uti :

Mang Usep : “Uti geuning gambar tulalena jadi kahandap, lain kaluhur ?”

Nyi Uti geumeuteuran, tapi untung boga akal jang ngajawab.

Nyi Uti : “Akang, meureun baueun, jadi weh tulalena ngulampreh kahandap !”

Sent byRudi ana on Aug 25th, 2008

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s